ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1

Ν. 3555/07 (ΦΕΚ 81 Α/16-4-2007) : Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Με λέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης τουΑυτοκινητοδρό μου «Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλ­κίδα και λοιπές διατάξεις


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


Άρθρο Πρώτο
Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η «Σύμβαση Παρα χώρησης της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτο κινητοδρόμου«Ιονία Οδός» από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρ φεια) και Συνδετηρίου Κλάδου του ΠΑΘΕ Σχηματάρι -Χαλκίδα», πουυπογράφηκε στην Αθήνα στις 19 Δεκεμ βρίου 2006 μεταξύ αφ' ενός του Ελληνικού Δημοσίου και αφ' ετέρου: α) της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυ μης Εταιρείας με τηνεπωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και β) εκ τρίτου, των Αρχι κών Μετόχων της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας εται ρειών CINTRA CONCESSIONES DEINFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A., ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A., ACSSERVICIOS Y CONCESIONES, SL και DRAGADOS S.A., το κείμενο της οποίας ακολουθεί:
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ»
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
[Προοίμιο
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, διεξήγαγε Διεθνή Κλειστό Διαγωνισμόγια την υλοττοίηση του Έργου «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ», ο οποίος άρχισεμε τη Διακήρυξη Προεπιλογής (Διακήρυξη Α' Φάσεως) που εγκρίθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ1α/ο/1/20/09-04-2001, συμπληρώθηκε με τηνΔιακήρυξη Β'Φάσης που εγκρίθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ΟΑΠ/Α1/Φ1/0ΙΚ 11822/25-11-2005 και μετά την επιλογή του Προσωρινού Αναδόχου με την απόφαση ΥπουργούΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Φ1/Α1/15314/14-6-2006ολοκληρώθηκε με την έκδοση της απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Φ1/Α1/17562/13-12-2006 περί εγκρίσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και ανακήρυξης του Αναδόχου.
Κατόπιν των ανωτέρω τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 1 της παρούσας, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

1. Εισαγωγή - Συμβαλλόμενοι
Στην Αθήνα σήμερα, την δεκάτη ενάτη του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες έξι (19-12-2006), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα αναφερόμενα σταάρθρα της παρούσας Σύμβασης και τα Προσαρτήματα της.
ΜΕΤΑΞΥ
ΑΦΕΝΟΣ
του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής το «Ελληνικό Δημόσιο» ή το «Δημόσιο»), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κύριο Γεώργιο Σουφλιά, Υπουργό Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με γραφεία στην Αθήνα, οδός Χαριλάου Τρικούπη αρ. 182,
ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που αποκαλείται εφεξής «οΠαραχωρησιούχος» ή η «Εταιρεία», και εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 259/13-12-2006καταστατική πράξητου Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Κ. Βέννη, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα με το διακριτικό «Παράρτημα 11» Kar το οποίο εγκρίθηκεμε την υπ" αριθ. 38100714-12-2006 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με αριθμό πρωτοκόλλου Ε 217405/15-12-2006 καικαταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 62001/01/Β/06/631, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€ 5.000.000,00), και εκπροσωπείται νόμιμα στην προκειμένη περίπτωση από τον κ. Ρουφίνο Τζενέρο ντελ Ρίο Απαρίτσιο (Rufino Genero del Rio Aparicio), κάτοικο Μαδρίτης, Plaza Manuel Gomez Moreno αρ. 2,δυνάμει της υπ' αριθμ. 2από 18 Δεκεμβρίου 2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
ΚΑΙ ΕΚ ΤΡΙΤΟΥ
των μετόχων του Παραχωρησιούχου:
(a) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CINTRA CONCESSIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A. που ιδρύθηκε υπό την Ισπανική Νομοθεσία καιεδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, Plaza Manuel Gomez Moreno, no 2, EDIFICIO ALFREDO MAHOU και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με τηναπό 28 Μαρτίου 2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Ρουφίνο Τζενέρο ντελ Ρίο Ατταρίτσιο (Rufino Genero del Rio Aparicio), κάτοικο Μαδρίτης, PlazaManuel Gomez Moreno αρ. 2, δυνάμει του υπ'αριθμ. 2.231/29-11-2006 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης Miguel Mestanza Jturmendi. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υττ' αριθ. 109/3-2-1998 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης Rodrigo Tena Arregui και, είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών της Μαδρίτης στον Τόμο 12774, Φύλλο 196, 8° Τμήμα, σελίδα Μ-204873, καταχώρηση 1Π. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των € 98.223.225,00.
(b) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, που
εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ- Μεσογείων αρ. 85, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Περιστέρη, δυνάμει της υπ' αριθμ. 746/4-12-2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 32495/24-12-1959 κατασταπκή πράξη του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου, εγκρίθηκε με την υπ" αριθ. 2689/25-1-1960 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου , η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 211/4-5-1960ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθ. 6044/Q6/B/86/142, και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των € 23.566.809,60.
(c) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία IRIDIUM CQNCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.A. που ιδρύθηκε υπό τηνΙσπανική Νομοθεσία και εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, Avda de Tenerife 4-6, San Sebastian de los Reyes, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με την από 22-3-2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Χοσέ Χαϊμέ Αλσίνα ντελ Κάμπο Κανταλαπιέντρα (Jose Jaime Alcina del Campo Cantalapiedra), δυνάμει του υπ' αριθμ. 3007/13-11-2003 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης Cruz Gonzalo Lopez-Muller Gomez.. H εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ* αριθ. 1803/8-1 Ο Ι 999καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης Don Carlos Sollis Villa και είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο της Μαδρίτης στον Τόμο 14577, Φύλλο 51, σελίδα Μ-241438. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των € 249.659.400,00.
(α) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ACS SERVICIOS Y CONCESIONES, SL που ιδρύθηκε υπό την Ισπανική Νομοθεσία και εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, C/ JulianCamarillo no 6-A, 2803, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με το καταστατικό της σε συνδυασμό με την από 24-10-2006 απόφαση της Καθολικής Έκτακτης ΓενικήςΣυνέλευσης από τον κ. Χοσέ Χαϊμέ Αλσίνα ντελ Κάμπο Κανταλαπιέντρα (Jose Jaime Alcina del Campo Cantalapiedra), δυνάμει του υπ'αριθμ. 3006/13-11-2006 Πληρεξουσίου τουΣυμβολαιογράφου Μαδρίτης Cruz Gonzalo Lopez-Muller Gomez. Η εταιρεία αυτή έχει συσταθεί με την υπ' αριθ. 91/28-1-2002καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου EmilioRecorder de Casso και είναι καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο Μαδρίτης στον Τόμο 17338, Φύλλο 167, Τμήμα 8°, αρ. Φύλλου Μ-297433, καταχώρηση 1°. Το μετοχικό τηςκεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των € 386.249.400,00.
(e) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία DRAGADOS S.A. που
ιδρύθηκε υπό την Ισπανική Νομοθεσία και εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, Avda de Tenerife 4-6, San Sebastian de los Reyes, και εκπροσωπείται νόμιμα σύμφωνα με τοκαταστατικό της σε συνδυασμό με την από 17-6-2003 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου από τον κ. Χοσέ Χαϊμέ Αλσίνα ντελ Κάμπο Κανταλαπιέντρα (Jose Jaime Alcinadel Campo Cantalapiedra), δυνάμει του υπ'αριθμ. 3008/13-11-2006 Πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Μαδρίτης Cruz Gonzalo Lopez-Muller Gomez. H εταιρεία αυτή έχεισυσταθεί με την υπ' αριθ. 219 καταστατική πράξη του Συμβολαιογράφου της La Coruna κ. Jose Miguel Sanchez Andrade Fernandez και είναι σήμερα καταχωρημένη στοΕμπορικό Μητρώο Μαδρίτης στον Τόμο 18848, φύλλο 148, του Τμήματος 8, σελ. Μ-012386. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται ήδη στο ποσό των €200.818.699,80.
οι οποίοι συμβάλλοντα» στην παρούσα αποκλειστικά σε σχέση με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Άρθρα 5.2.1.b (ίν), 7.1, και 9 τηςπαρούσας (οι «Αρχικοί Μέτοχοι»).
Νόμιμοι εκπρόσωποι του Παραχωρησιούχου είναι τα πρόσωπα και κατά τους συνδυασμούς που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 1/15-12-2006 Απόφαση Δ.Σ., η οποία περιέχεται στοΠροσάρτημα 12 της παρούσας και η οποία έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο άρθρο 7β του Κ.Ν. 2190/1920 με αριθμ. πρωτ. της ΝομαρχίαςΑθηνών (Κεντρικός Τομέας) 38413/15-12-2006.
Αντίκλητος του Παραχωρησιούχου ορίζεται με την παρούσα η εταιρεία δικηγόρων «Ποταμίτης Ηλιάδου Βεκρής Παπαρρηγόπουλος Δικηγορική Εταιρία», η οποία εδρεύει στηΜεταμόρφωση Αττικής, στο 11° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 144 51 (Τηλ: +30 210 28 86 550, Fax: + 30 210 28 86 910).
Η επικοινωνία των Συμβαλλομένων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 34.1 της παρούσας.
Γίνεται μνεία ότι για την ανάθεση και υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις:
(i) του π.δ. 774/1980 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και
(ii) του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α" 30), σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 20047/11-12-2006 πιστοποιητικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ),
όπως αυτό προκύπτει από τα προσαρτώμενα στην παρούσα (Προσάρτημα 12) προβλεπόμενα στοιχεία, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για πς εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες.
Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα των Συμβαλλομένων με τα σχετικά πιστοποιητικά, προσαρτώνται στην παρούσα ως Προσάρπτ,μα 12.
2. Νομιμότητα και ακρίβεια των κατατεθέντων στοιχείων
Ο Παραχωρησιούχος και οι Αρχικοί Μέτοχοι, δηλώνουν με την παρούσα προς το Δημόσιο, ότι όλα τα παραπάνω κατατεθέντα από τον καθένα τους, μνημονευόμενα καιπροσαρτώμενα στοιχεία:
(i) Είναι νόμιμα, ορθά, ακριβή και ισχυρά,
(ii) Δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και των Προσαρτημάτων της και πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποια αντίθεση, αποδέχονταιανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν ρητά την υποχρέωση να αποκαταστήσουν το σημείο αντίθεσης, με δική τους μέριμνα και δαπάνες, απροφάσκττα και σε εύλογο χρόνο από τηγνωστοποίηση σ' αυτούς ή την με οποιονδήποτε τρόπο γνώση της αντίθεσης.
3.Ορισμοί - Ερμηνεία της Σύμβασης - Προσαρτήματα
3.1 Ορισμοί
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που παρατίθεται παραπλεύρως τους, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα.
«Άδεια» είναι κάθε άδεια, συναίνεση, έγκριση ή εξουσιοδότηση, παροχή ή σύνδεση, η οποία απαιτείται σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με την Ελληνικήνομοθεσία και η οποία εκδίδεται από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή ή οποιονδήποτε Οργανισμό Κοινής Ωφελείας.
3.1.2 «Άδεια Εκτέλεσης Έργου»
προβλέπεται στο Άρθρο 14.1.
είναι η άδεια που
3.1.3 «Ανάδοχος» είναι ο Διαγωνιζόμενος στον οποίο ανατέθηκε το Έργο σύμφωνα με την Υ.Α. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Φ1/Α1/17562/13-12-2006.
3.1.4 «Ανεξάρτητος Μηχανικός» είναι το πρόσωπο που θα ελέγξει και εγκρίνει τις Μελέτες και θα επιβλέψει τις Κατασκευές Περιόδου Τ1 του Έργου στην Περίοδο Μελετών- Κατασκευών.
3.1.5 «Απευθείας Συμβάσεις» οι συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Δανειστών (ή της Πληρεξούσιας Τράπεζας) με τις οποίες, χωρίςνα μεταβάλλονται δυσμενώς τα εκ της Συμβάσεως Παραχώρησης δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, ρυθμίζονται και απευθείας οι μεταξύ τους σχέσεις πουαφορούν στα δικαιώματα των Δανειστών ως τρίτων που συνομολογούνται με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης. Οι εν λόγω Συμβάσεις διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
3.1.6 «Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης» είναι η διαδικασία που προβλέπεται στο Άρθρο 26.4.
3.1.7 «Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες» είναι οι προθεσμίες που αναφέρονται στο Άρθρο 18.2 και συναρτώνται με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων συμβατικώνυποχρεώσεων του Παραχωρησιούχου.
3.1.8 «Αρμόδια Αρχή» είναι οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή κάθε άλλη δημόσια αρχή, οργανισμός ή νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από το Δημόσιο, είτε εθνική, είτε περιφερειακή, νομαρχιακή, δημοτική ή τοπική (περιλαμβανομένου του Δημοσίου αλλά ειδικά εξαιρουμένου κάθε Οργανισμού Κοινής Ωφελείας), η οποία έχει δικαιοδοσία σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
3.1.9 «Αρμόδιος Ασφάλειας» είναι το πρόσωπο που υποχρεούται να διορίσει ο Παραχωρησιούχος σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.7.
3.1.10 «Αρχαιολογικές Έρευνες» είναι αρχαιολογικές εργασίες που εκτελούνται από τις Αρμόδιες Αρχές για την αποκάλυψη των Αρχαιολογικών Ευρημάτων.
3.1.11 «Αρχαιολογικά Ευρήματα» σημαίνει όλα τα απολιθώματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα κτίσματα και κάθε άλλο, αντικείμενο ή ερείπια αρχαιολογικής, αξίας ή ενδιαφέροντος, που ανακαλύπτονται στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οποιασδήποτε από τις Εργασίες).
3.1.12 «Αρχαιολογικές Τομές» είναι εκσκαφές τάφρων με βάθος μέχρι 1 μέτρο και πλάτος έως 0,5 μέτρο που διενεργούνται σποραδικά από τον Παραχωρησιούχο στο Χώρο Εκτέλεσης του Έργου κατόπιν υπόδειξης και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, προς διαπίστωση της τυχόν ύπαρξης Αρχαιολογικών Ευρημάτων.
3.1.13 «Άσκηση Ετοιμότητας» είναι οι δραστηριότητα που προβλέπεται στο Άρθρο 23.2.11.
3.1.14 «Βασικός Σχεδιασμός» είναι η επιλεγείσα λύση της μελέτης οδοποιίας του Έργου με μηκοτομή και οριζοντιογραφία αυτής, τους κόμβους σύνδεσης με το υπόλοιποδίκτυο, την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκατάσταση λειτουργίας του δευτερεύοντος δικτύου ή πρόβλεψη νέου και όπως θα καθοριστεί με την σύνταξη των οριστικών μελετώνκαι την κατασκευή με βάση τις απαιτήσεις όπως εξειδικεύονται στην Σύμβαση, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε. Σ. Υ.), τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (Π.Κ.Ε.), τονΚανονισμό Μελετών -Ερευνών (Κ.Μ.Ε.), την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Τ.Σ.Υ), την εφαρμογή των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων και τα όρια απαλλοτρίωσης,όπως έχουν καθοριστεί στις οριζοντιογραφίες των έργων, ώστε να εξασφαλιστεί, όπου απαιτείται, η διαμόρφωση στοιχειωδών διανοίξεων για προσπέλαση παρόδιωνιδιοκτησιών, εκεί όπου δεν προβλέπονται παράπλευροι οδοί (S.R.), η διαμόρφωση των παραπλεύρων οδών, όπου προβλέπεται από τις μελέτες και τις απαιτήσεις για όλα τασυνοδό έργα, όπως υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, σταθμοί διοδίων, ΣΕΑ, κ.λ.π.
Ο Παραχωρησιούχος έχει την δυνατότητα να προσαρμόσει την οριζοντιογραφία του Έργου μετά από λεπτομερή επεξεργασία των απαιτούμενων γεωμετρικών χαρακτηριστικώνκαι να καθορίσει την οριζοντιογραφική θέση για την επίτευξη των τεχνικών απαιτήσεων και την προσαρμογή στον περιβάλλοντα χώρο, με μείωση των επιχωμάτων ήορυγμάτων, την κατασκευασιμότητα του Έργου και κυρίως των σηράγγων για τις οποίες δεν υπάρχει δέσμευση ως προς την οριζοντιογραφική θέση, εφ' όσον στα μέτωπααυτών και στο ανοιχτό τμήμα τηρούνται περιορισμοί της απαλλοτριωμένης ζώνης.
Σε ότι αφορά στην υψομετρική θέση του Έργου σε σχέση με την υψομετρία των μελετών του Δημοσίου και τους παραπάνω περιορισμούς, θα προσαρμοσθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι αποκαθιστώμενες κάθετοι οδοί με περιορισμό υψομετρικής παραλλαγής αυτών, όπου υπάρχουν παρόδια κτίσματα ή ιδιοκτησίες, τα ελάχιστα ύψη και άλλεςσχετικές συμβατικές απαιτήσεις, η ελαχιστοποίηση επέμβασης στα μέτωπα των σηράγγων, η υδραυλική επάρκεια των ποταμών, ρεμάτων και άλλων έργων απορροής ομβρίων,τα δομικά στοιχεία των φορέων των γεφυρών με τα αναγκαία ελεύθερα ύψη για τα κάθετα έργα.
Σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου τον οποίο έχει αναλάβει με την παρούσα, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται κατ' εξαίρεση να προβεί σε άλλες επιλογές λύσεων ως προς τη θέσηκαι μορφή του Έργου σε συγκεκριμένα σημεία του, μετά από συναίνεση του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Παραχωρησιούχος φέρει εξ ολοκλήρου το σύνολο τωνκινδύνων για τη συγκεκριμένη επιλογή (περιλαμβανομένων και των κινδύνων που έχει αναλάβει με την παρούσα το Δημόσιο, όπως απαλλοτριώσεις, αρχαιολογία, περιβαλλοντικά, ΟΚΩ, κλπ.) και επιβαρύνεται με την τυχόν πρόσθετη δαπάνη κατασκευής και λειτουργίας του Έργου.
3.1.15 «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Περιόδου Τ1» ή «ΒΠΕπ» είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι:
(ί) το σύνολο των Κατασκευών της Περιόδου Τ1 έχει περαιωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, και
(ϋ) το Έργο είναι έτοιμο προς ασφαλή λειτουργία και χρήση από τους Χρήστες.
3.1.16 «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας» ή «Β.Π.Ε.ΑΤΠ» είναι η βεβαίωση με την οποία ο Ανεξάρτητος Μηχανικός πιστοποιείότι έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της κάθε Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας του άρθρου 18.2.
3.1.17 «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Τοπικού Έργου» ή «ΒΠΕΤΕ» είναι η βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό με την οποία αυτός βεβαιώνει ότι Τοπικό Έργο έχει περατωθεί και έχει υποστεί ικανοποιητικά τις δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεταιή για παράδοση στον αρμόδιο φορέα που θα το λειτουργήσει / συντηρήσει.
3.1.18 «Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών Χρηματοδοτικής Συμβολής» ή «Β.Π.Ε.χχ», είναι η βεβαίωση που θα εκδίδει ο Ανεξάρτητος Μηχανικός για να πιστοποιήσειότι έχουν εκάστοτε ολοκληρωθεί οι εργασίες που αποτελούν προϋπόθεση για την καταβολή της κάθε δόσεως της Χρηματοδοτικής Συμβολής.
3.1.19 «Γεγονότα Αθέτησης Δημοσίου» είναι τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 30.1 και η συνδρομή ενός ή περισσοτέρων των οποίων παρέχουν στον Παραχωρησιούχο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.
3.1.20 «Γεγονότα Αθέτησης Παραχωρησιούχου» είναι τα γεγονότα που απαριθμούνται στο άρθρο 29.1 και η συνδρομή ενός ή περισσοτέρων των οποίων παρέχουν στοΔημόσιο το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Παραχώρησης.
3.1.21 «Γεγονότα Ανωτέρας Βίας» είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 22.1.
3.1.22 «Γεγονότα Ευθύνης Δημοσίου» είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 26.5.1 της παρούσας.
3.1.23 «Γεγονότα Καθυστέρησης» είναι τα γεγονότα που ορίζονται στο Άρθρο 26.1
3.1.24 «Γνωστοποίηση Καταγγελίας» είναι η έγγραφη ειδοποίηση Συμβαλλόμενου περί καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τα Άρθρα 29.2.1 και30.2.1
3.1.25 «Δανειστές» είναι οι χορηγοί χρηματοδότησης δυνάμει των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, περιλαμβανομένων της Πληρεξούσιας Τράπεζας και τυχόν πιστωτών εις ολόκληρον (joint creditors), και των διαδόχων και εκδοχέων τους.
3.1.26 «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καταρτίζεται και δημοσιεύεται κατά μήνα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε. Σ.Υ.Ε.)
3.1.27 «Δεσμευτική Επένδυση» είναι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους.
3.1.28 «Δευτερογενές Χρέος» είναι το τμήμα της Δεσμευτικής Επένδυσης που εκφράζεται σε δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ή / και κεφάλαια άλλης μορφής, τα οποία παρέχονται στον Παραχωρησιούχο από:
(i) τους Αρχικούς Μετόχους ή εταιρείες συνδεδεμένες με αυτούς (κατά την έννοια του κ.ν. 2190/20) και τα οποία οι Αρχικοί Μέτοχοι δεσμεύονται ότι οι εταιρείες αυτές θακαταβάλλουν ή/και
(ii) τρίτους, την εξυπηρέτηση όμως των οποίων εγγυώνται οι Αρχικοί Μέτοχοι ή συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες.
3.1.29 «Δημόσιο» είναι το Ελληνικό Δημόσιο.
3.1.30 «Διαθέσιμα του Παραχωρησιούχου» το άθροισμα των πάσης φύσεως ταμειακών αποθεμάτων του Παραχωρησιούχου, περιλαμβανομένων των κάθε είδους αξιών στις οποίες αυτά έχουν τυχόν επενδυθεί και των βεβαιωμένων απαιτήσεων του έναντι τρίτων, τα οποία δεν έχουν δεσμευθεί από τους Δανειστές, μείον το σύνολο των νομίμων και των βεβαιωμένων απαιτήσεων τρίτων κατά του Παραχωρησιούχου (συμπεριλαμβανομένων των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Κατασκευαστή, τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ή οποιονδήποτε άλλο υπεργολάβο του), με την εξαίρεση των Υποχρεώσεων Έναντι των Δανειστών.
3.1.31 «Διαιτησία» είναι ή διαδικασία επιλύσεως Διαφορών που προβλέπεται στο Άρθρο 33.3 της παρούσας Σύμβασης.
3.1.32 «Διαιτητές» είναι τα πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με στα Αρθρα 33.3.4 και 33.3.5 της παρούσας.
3.1.33 «Διαιτητική Απόφαση» είναι η απόφαση με την οποία το Διαιτητικό Δικαστήριο αποφαίνεται επί της Διαφοράς που τα Μέρη έχουν παραπέμψει σε αυτό προς επίλυση.
3.1.34 «Διαιτητικό Δικαστήριο» είναι το διαιτητικό δικαστήριο που προβλέπεται στο Άρθρο 33.3.4 της παρούσας.
3.1.35 «Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης» είναι το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Άρθρο 5.6.
3.1.36 «Διαφορά» είναι κάθε διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που προκύπτει από ή σχετίζεται με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της παρούσας Σύμβασης, καθώς και από κάθε είδους πράξη ή παράλειψη του Ανεξάρτητου Μηχανικού,
3.1.37 «Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου» ή «Δικαίωμα Εκμετάλλευσης» είναι τα δικαιώματα που παρέχονται στον Παραχωρησιούχο ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος, σύμφωνα με το Άρθρο 4.1.1.
3.1.38 «Δικαίωμα Πρόσβασης» ή «Δικαιώματα Πρόσβασης»
είναι τα δικαιώματα του Παραχωρησιούχου επί του Χώρου Εκτέλεσης του Έργου.
3.1.39 «Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» είναι τα δικαιώματα που ορίζονται στο Αρθρο 32.1.1.
3.1.40 «Διόδιο Τέλος» ή «Διόδια Τέλη» ή «Τέλη Διοδίων» είναι το ποσό που ο Παραχωρησιούχος, κατά παραχώρηση από το Δημόσιο και ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος, δικαιούται εκάστοτε να επιβάλει και να εισπράττει από τους Χρήστες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
3.1.41 «Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης» είναι η ανέκκλητη τραπεζική εγγυητική επιστολή που παρέχεται από τους Αρχικούς Μετόχους σύμφωνα με τημορφή που προβλέπεται στο Προσάρτημα 1.
3.1.42 «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας και Συντήρησης» είναι η ανέκκλητη τραπεζική εγγυητική επιστολή αρχικού ποσού 3.000.000,00 Ευρώ, μετη μορφή που προβλέπεται στο Προσάρτημα 1, η οποία θα προσκομιστεί από τον Παραχωρησιούχο και η οποία θα αναπροσαρμόζεται κατά τα οριζόμενα στο Αρθρο 10.6.
3.1.43 «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μελετών -Κατασκευών» είναι η εγγυητική επιστολή που θα παράσχει ο Παραχωρησιούχος, σύμφωνα με το υπόδειγματου Τμήματος 2 του Προσαρτήματος 1, για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης για την Περίοδο Μελετών -Κατασκευών (εξαιρουμένης της υποχρέωσης λειτουργίας του Έργου), η οποία θα κατατεθεί στο Δημόσιο πριν ή κατά την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.
3.1.44 «Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής Περιόδου Μελετών-Κατασκευών Τ1» ή «Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα» είναι το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών που υποχρεούται να καταρτίσει ο Παραχωρησιούχος, όπως έχει εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό και θα προσαρτηθεί στην παρούσασε αντικατάσταση του Χρονοδιαγράμματος Προσφοράς του Προσαρτήματος 6.
3.1.45 «Εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι» είναι οι περιβαλλοντικοί όροι του Έργου όπως αυτοί περιλαμβάνονται σο Προσάρτημα 2.
3.1.46 «Εγχειρίδιο Λειτουργίας ΕΠ» είναι το εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει οδηγίες και διαδικασίες σχετικές με την λειτουργία του ΕΠ που εκπονήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 23.5.
3.1.47 «Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης ΕΠ και Τ.Ε.» είναι τα εγχειρίδια τα οποία θα περιέχουν οδηγίες και διαδικασίες επιθεώρησης και συντήρησης του ΕΠ καιτων Τ.Ε. αντίστοιχα, τα οποία θα εκπονηθούν βάσει των διατάξεων του Άρθρου 23.6.
3.1.48 «Ελεύθερη Χρήση» σημαίνει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και κατοχής του Χώρου Εκτέλεσης του Εργου από τον Παραχωρησιούχο για οποιονδήποτε σκοπό ή δραστηριότητα επιτρεπόμενη από τα Αρθρα 4.1.1 και 4.2.
3.1.49 «Έναρξη Ισχύος του Κυρωτικού Νόμου» είναι η ημερομηνία που θα ορίζει ο κυρωτικός νόμος για την έναρξη ισχύος του και η οποία προβλέπεται να είναι δέκα(10) ημέρες από την Ημερομηνία Δημοσίευσης.
3.1.50 «Ενδιάμεση Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης»
είναι η εγγυητική επιστολή που έχει καταθέσει στο Δημόσιο ο Παραχωρησιούχος κατά την υπογραφή της παρούσας.
3.1.51 «Επεμβάσεις» είναι το σύνολο των Κατασκευών που θα εκτελεστούν στα Υφιστάμενα Τμήματα κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, σύμφωνα με τηνΣύμβαση και ειδικότερα το Προσάρτημα 2.
3.1.52 «Επίβλεψη» είναι οι δραστηριότητες του Ανεξάρτητου Μηχανικού κατά την Περίοδο Μελετών - Κατασκευών, σύμφωνα με τα Άρθρα 18.3.1 και 18.3.2.
3.1.53 «Ετπκαιροττοιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο»
είναι το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, όπως εκάστοτε επικαιροποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 27.
3.1.54 «Επιτόκιο Αναφοράς» είναι το επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην εκάστοτε πλέον πρόσφατηκύρια πράξη αναχρηματοδότησης της η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου συν περιθώριο [3] εκατοστιαίων μονάδων.
3.1.55 «Εττιτροττή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών» είναι η τριμελής επιτροπή Πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο Άρθρο 33.2.1 της παρούσας, στην οποία παραπέμπονται από τα Μέρη προς επίλυση οι Τεχνικές Διαφορές.
3.1.56 «Εργάσιμη Ημέρα» είναι κάθε ημέρα κατά την οποία είναι κατά νόμο ανοικτές και πραγματοποιούν συναλλαγές οι τράπεζες στην Ελλάδα.
3.1.57 «Έργο» είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση και εγγύηση του Έργου Παραχώρησης και η μελέτη, χρηματοδότηση,κατασκευή, και εγγύηση των Τοπικών Έργων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 2 του Προσαρτήματος 2.
3.1.58 «Έργο Παραχώρησης» ή «Ε.Π.» είναι το κατά φυσική υπόσταση τμήμα του Έργου του οποίου ο Παραχωρησιούχος έχει την εκμετάλλευση, ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος και το οποίο, περιλαμβανόμενης της Κινητής Περιουσίας, είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό συνοπτικά περιγράφεται στο Άρθρο4.3.2.
3.1.59 «Έσοδα» είναι τα πάσης φύσεως έσοδα του Παραχωρησιούχου είτε από την είσπραξη Διοδίων Τελών, είτε από την εκμετάλλευση των ΣΕΑ, είτε από άλλες επιτρεπόμενες πηγές μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ.
3.1.60 «Ημέρα Τιμής Βάσης» είναι η 1" Ιανουαρίου 2003.
3.1.61 «Ημερομηνία Δημοπράτησης του Έργου» είναι η ημερομηνία υποβολής πις Προσφοράς.
3.1.62 «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» είναι η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης.
3.1.63 «Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης» είναι η ημερομηνία που προβλέπεται στο Άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
3.1.64 «Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας» είναι η ημερομηνία που ορίζεται στο Άρθρο 12.1.2.
3.1.65 «Ημερομηνία Δημοσίευσης» είναι η ημερομηνία δημοσίευσης του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης Παραχώρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.1.66 «Ημερομηνία Επίτευξης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας» είναι η ημερομηνία έκδοσης της ΒΠΕ με την οττοία πιστοποιείται η ολοκλήρωση των εργασιώνστις οποίες αναφέρεται η κάθε Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία.
3.1.67 «Ημερομηνία Πέρατος Περιόδου Μελετών -Κατασκευών» είναι η ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις του Αρθρου 18.1.3.
3.1.68 «Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση» είναι κάθε σύμβαση μεταξύ του Παραχωρησιουχου και των Δανειστών δυνάμει της οποίας χορηγείται ή πρόκειται να χορηγηθείστον Παραχωρησιούχο, με την εξαίρεση της Δεσμευτικής Επένδυσης και της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου, οποιαδήποτε χρηματοδότηση σε εκπλήρωση τηςυποχρεώσεως του από το Άρθρο 7.3 της παρούσας (είτε υπό μορφή δανείων είτε υπό μορφή παροχής ενέγγυων πιστώσεων ή εγγυήσεων δανείων ή υπό οποιαδήποτε άλλημορφή περιλαμβανομένων και τυχόν συμβάσεων αντιστάθμισης κινδύνου), και η οποία σε κάθε περίπτωση έχει εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο και έχει γίνει αποδεκτή απόαυτό ως Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση.
3.1.69 «Κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης» είναι η επίδειξη αυτού του βαθμού δεξιότητας, επιμέλειας, σωφροσύνης και προνοητικότητας που εύλογα και συνήθωςθα απαιτείτο να επιδειχθεί από κάθε ικανό και έμπειρο κατασκευαστή και/ή λειτουργό, επιδιώκοντα με άκρα προσοχή να συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
3.1.70 «Κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας» είναι όλες οι διατάξεις, κανονισμοί και πρότυπα που εκάστοτε ισχύουν και αφορούν θέματα υγείας, ασφάλειας ή/καιπροστασίας των εργαζομένων και Χρηστών.
3.1.71 «Κατασκευαστής» είναι το πρόσωπο που συμβάλλεται με τον Παραχωρησιούχο με τη Σύμβαση Μελέτης -Κατασκευής που προσαρτάται στην παρούσα(Προσάρτημα 9) ή ο εκάστοτε διάδοχος ή αντικαταστάτης αυτού σύμφωνα με το Άρθρο 15.2.
3.1.72 «Κατασκευές» ή «Κατασκευές του Έργου» είναι, με την εξαίρεση των Νέων Τμημάτων Δημοσίου, καθετί που, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης,είναι αναγκαίο προκειμένου να κατασκευαστεί, να συντηρείται, να λειτουργεί και να τελεί υπό εκμετάλλευση το Έργο. Οι Κατασκευές διακρίνονται περαιτέρω σε:
(ί) «Κατασκευές Περιόδου Τ1» που είναι όλες όσες απαιτούνται για την γένει πλήρη και άρτια ολοκλήρωση του κατά την φυσική υπόσταση Έργου.
Στις Κατασκευές της Περιόδου Τ1 περιλαμβάνονται οι μελέτες - κατασκευές των έργων τόσο του Έργου Παραχώρησης, όσο και των Τοπικών Έργων.
(ii) «Κατασκευές Περιόδου μετά τη λήξη της Περιόδου Τ1» που είναι όλες εκείνες που θα εκτελεσθούν κατά την περίοδο αυτή και οι οποίες απαιτούνται για τηνικανοποίηση των συναφών όρων της Σύμβασης Παραχώρησης για την ασφαλή και σε υψηλό επίπεδο λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου.
Στην κατηγορία των Κατασκευών της περιόδου αυτής, περιλαμβάνονται τόσο οι αναφερόμενες στα έργα του Έργου Παραχώρησης όσο και οι οποιεσδήποτε σχετικές κατασκευέςαναφέρονται στην Περίοδο Εγγύησης των Τοπικών Έργων.
(iiί) «Κατασκευές Περιόδου Τ3» που είναι όλες όσες τυχόν απαιτηθούν για τη συντήρηση του Έργου κατά την περίοδο αυτή, σε εφαρμογή των όρων της παρούσας πουαφορούν την Περίοδο Εγγύησης του Ε.Π.
(iv) «Μόνιμες Κατασκευές» που είναι όλες οι Κατασκευές πλην των Προσωρινών Κατασκευών, και
(ν) «Προσωρινές Κατασκευές» που είναι εκείνες που θα αποτελέσουν βοηθήματα για την εκτέλεση των Μονίμων Κατασκευών.
3.1.73 «Κέντρα Εκμετάλλευσης και Συντήρησης» ή «ΚΕΣ» είναι οι χώροι που διαμορφώνονται από τον Παραχωρησιούχο και περιλαμβάνουν τα αναγκαία κτίρια διοίκησης, υπόστεγα, χώρους στάθμευσης για το μηχανικό εξοπλισμό συντήρησης του Έργου, τα ανταλλακτικά και τις αποθήκες ανταλλακτικών που είναι αναγκαία για τιςΚατασκευές, συντήρηση και λειτουργία του Έργου.
3.1.74 «Κινητή Περιουσία» είναι όλος ο εξοπλισμός του Έργου (περιλαμβανομένου και αυτού που έχει πληρωθεί από τον Παραχωρησιούχο αλλά δεν έχει ακόμα παραδοθείσε αυτόν), με την εξαίρεση αυτού που έχει ενσωματωθεί στο Έργο, που χρησιμοποιείται ή θα χρησιμοποιηθεί από τον Παραχωρησιούχο για τη λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του.
3.1.75 «Κρίσιμη Διαδρομή» είναι η σειρά των Κρισίμων Δραστηριοτήτων του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1 που προσδιορίζει τη συντομότερη συνολική διάρκεια του, μεαποτέλεσμα οποιαδήποτε καθυστέρηση σε τέτοια δραστηριότητα, να έχει ως αποτέλεσμα αντίστοιχη καθυστέρηση στη συνολική διάρκεια του χρονοδιαγράμματος. Η κρίσιμηδιαδρομή μπορεί να μεταβάλλεται σε περίπτωση που οποιαδήποτε Κρίσιμη Δραστηριότητα περατώνεται ενωρίτερα ή αργότερα από τον προβλεπόμενο στο χρονοδιάγραμμαχρόνο.
3.1.76 «Κρίσιμη Δραστηριότητα» είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα επί της Κρίσιμης Διαδρομής του Χρονοδιαγράμματος Περιόδου Τ1.
3.1.77 «Μέγιστη Πιθανή Ζημία» είναι η μέγιστη ζημία την οποία ενδέχεται να υποστεί το ασφαλιζόμενο αντικείμενο από την επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος.
3.1.78 «Μελέτες» είναι όλες οι μελέτες του Έργου.
3.1.79 «Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων των Σηράγγων» η μελέτη που θα εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος για την ανάλυση των κινδύνων που σχετίζονται με τιςσήραγγες του Έργου σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.6 περιλαμβανομένης και της ειδικής μελέτης που θα εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος για τον καθορισμό των μέτρων πουαπαιτείται να εφαρμοστούν σχετικά με την πρόσβαση στις σήραγγες του Έργου των οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα (παράγραφος 3.7 του Παραρτήματος Ιτης οδηγίας 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου).
3.1.80 «Μελετητές» είναι τα πρόσωπα που έχει ορίσει ο Παραχωρησιούχος με την Προσφορά για την εκπόνηση των Μελετών ή ο εκάστοτε διάδοχος ή αντικαταστάτης τους.
3.1.81 «Μετοχικό Κεφάλαιο» είναι το μετοχικό κεφάλαιο του Παραχωρησιούχου.
3.1.82 «Νέα Τμήματα Δημοσίου» είναι τα τμήματα του Έργου που προσδιορίζονται στα Άρθρα 4.2.2 (b), 4.2.3 (c) και 6.6, των οποίων η κατασκευή εκτελείται από τοΔημόσιο και τα οποία μετά την ολοκλήρωση τους θα αποτελέσουν τμήμα του Ε.Π.
3.1.83 «Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου» είναι τα τμήματα του Έργου που προσδιορίζονται στα Άρθρα 4.2.2 (a), και
4.2.3 (b), και αποτελούν μέρος των Κατασκευών Περιόδου Τ1.
3.1.84 «Οργανισμός Κοινής Ωφελείας - Ο.Κ.Ω.» είναι κάθε κοινής ωφέλειας δημόσια ή δημοτική αρχή, επιχείρηση ή εταιρία του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στην οποία ανήκουν ή η οποία είναι υπεύθυνη για λειτουργίες/παροχές όπως ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες ή σιδηροδρομικές μεταφορές.
3.1.85 «Ορόσημα» είναι οι προβλεπόμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης συγκεκριμένων σταδίων εκτέλεσης των Κατασκευών της Περιόδου Τ1, που σύμφωνα με το Άρθρο
7.2.4 αποτελούν προϋπόθεση καταβολής της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου.
3.1.86 «Παρατεταμένα Γεγονότα Ανωτέρας Βίας» είναι τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας που ορίζονται στο Άρθρο 22.5.
3.1.87 «Πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών» είναι η ημερομηνία έκδοσης της Β.Π.Ε.-π σύμφωνα με τό άρθρο 18.4.3 (i),
3.1.88 «Περιοδική Ταμειακή Ροή» είναι το άθροισμα του Μετοχικού Κεφαλαίου και τυχόν Δευτερογενούς Χρέους που καταβάλλονται στον Παραχωρησιούχο (ως αρνητική αξία) και όλων των διανομών με τη μορφή μερισμάτων ή/και επιστροφής Μετοχικού Κεφαλαίου καθώς και των ποσών εξυπηρέτησης, κατά κεφάλαιο και τόκους του Δευτερογενούς Χρέους, και τυχόν λοιπών σχετιζομένων προς το Δευτερογενές Χρέος, αμοιβών ή άλλων ποσών που καταβάλλονται από τον Παραχωρησιούχο στους ΑρχικούςΜετόχους με την ιδιότητα τους αυτή ή σε οποιουσδήποτε διαδόχους τους (ως θετική αξία), όπως αυτά εμφανίζονται στις πλέον πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσειςτου Παραχωρησιούχου.
3.1.89 «Περίοδος Εγγύησης Έργου Παραχώρησης» ή «Περίοδος Τ3» είναι η χρονική περίοδος δύο (2) ετών που αρχίζει την επομένη ημέρα της λήξεως της Περιόδου Παραχώρησης.
3.1.90 «Περίοδος Εγγύησης Τοπικών Έργων» ή «ΠΕτε» είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών κάθε αυτοτελούς Τοπικού Έργου (Β.Π.Ε. ΤΕ) πλέον πέντε (5) ετών.
3.1.91 «Περίοδος Λειτουργίας» είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Περιόδου Λειτουργίας (Άρθρο 12.1.2 (ί)) και λήγει με την καθ'οιονδήποτε τρόπο λήξη της Περιόδου Παραχώρησης και κατά την οποία ο Παραχωρησιούχος θα έχει την πλήρη ευθύνη για πι λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση τμήματοςή του συνόλου του Έργου Παραχώρησης.
3.1.92 «Περίοδος Μελετών - Κατασκευών» ή «Περίοδος Τ1»
είναι η περίοδος που ορίζεται με το Άρθρο 18.1.
3.1.93 «Περίοδος Παραχώρησης» είναι η χρονική περίοδος που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης και λήγει, με την επιφύλαξη τυχόν παρατάσεων,περιπτώσεων καταγγελίας που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από τριάντα (30) χρόνια.
3.1.94 «Πληρεξούσια Τράπεζα» είναι κάθε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο θα προσδιορίζεται εκάστοτε ως τέτοια από τους Δανειστές.
3.1.95 «Πληρωμή προς το Δημόσιο» είναι η καταβολή από τον Παραχωρησιούχο προς το Δημόσιο μέρους των Εσόδων, σύμφωνα με το Άρθρο 25.
3.1.96 «Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας» είναι το ποσό που εκάστοτε οφείλεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως αποζημίωση στον Παραχωρησιούχο ή προς όφελος των Δανειστών λόγω καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης.
3.1.97 «Πληρωτέο Ποσό Λόγω Καταγγελίας για Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» είναι το ποσό που συμφώνα με το Άρθρο 30.3.2 (b) (ii) οφείλεταιστον Παραχωρησιούχο σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης λόγω Γεγονότος Αθέτησης του Δημοσίου, το οποίο όταν προστεθεί στην Περιοδική Ταμειακή Ροή και σταΔιαθέσιμα του Παραχωρησιούχου ή άλλα ποσά που κατέχονται από τον Παραχωρησιούχο κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας (και δεν ανήκουν στις Υποχρεώσεις έναντι τωνΔανειστών ή/και τα οποία δεν απαιτείται να καταβληθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης), θα έχει σαν αποτέλεσμα, να έχει επιτευχθείΠραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης ίση με την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου λαμβανομένων υπόψη και τωναναφερομένων στο άρθρο 25.2 της παρούσας.
3.1.98 «Πόρισμα» είναι η απόφαση με την οποία η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών αποφαίνεται επί της Τεχνικής Διαφοράς που τα Μέρη έχουν παραπέμψει σε αυτήν προς επίλυση.
3.1.99 «Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης» είναι το εκφραζόμενο ως ποσοστό οικονομικό μέγεθος, το οποίο εφαρμοζόμενο (υπό την μορφή συντελεστή προεξόφλησης) επί της Πραγματικής Περιοδικής Ταμειακής Ροής, θα καταλήγει σε μηδενική καθαρά παρούσα αξία.
3.1.100 «Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης Χρηματοοικονομικού Μοντέλου» είναι η πραγματική απόδοση δεσμευτικής επένδυσης που θα επιτύγχανε ο Παραχωρησιούχος στο τέλος της Περιόδου Παραχώρησης, εάν δεν ελάμβανε χώρα το Γεγονός Αθέτησης του Δημοσίου, όπως αυτό προβλέπεται στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο.
3.1.101 «Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή» είναι τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής, διαιρεμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που αντιστοιχεί στη σχετική για τα ποσά της Περιοδικής Ταμειακής Ροής περίοδο και με ημερομηνία αναγωγής την Ημερομηνία Τιμής Βάσης.
3.1.102 «Πραγματογνώμονας» είναι το μέλος της Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών.
3.1.103 «Πρόβλεψη» ή «Προβλέψεις» είναι οι προβολές οικονομικών στοιχείων του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων του Παραχωρησιούχου, οι προβολές ταμειακών ροών, ο λόγος κάλυψης εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, λόγος κάλυψης διάρκειας δανείου, λόγος κάλυψης διάρκειας έργου, λόγοι απόδοσης μετοχικού κεφαλαίου και άλλες παρόμοιες πληροφορίες που απορρέουν από την εφαρμογή του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, όπως αυτό εκάστοτε εττικαιροποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
3.1.104 «Προδιαγραφές» είναι το σύνολο των εγγράφων της Σύμβασης (περιλαμβανομένων των Προσαρτημάτων της και των κανονισμών και κωδίκων στους οποίους παραπέμπουν) με τα οποία περιγράφονται σαφώς και λεπτομερώς οι ουσιώδεις απαιτήσεις περιλαμβανομένων και των τεχνικών απαιτήσεων για πράγματα, υλικά ή/και υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του Έργου, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών με τις οποίες θα διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές.
3.1.105 «Πρόδρομες Εργασίες» είναι οι εργασίες που, σύμφωνα με το Άρθρο 5.7 της παρούσας, δικαιούται να ζητήσει το Δημόσιο από τον Παραχωρησιούχο να εκτελέσει κατά την Περίοδο από την Υπογραφή της Σύμβασης
Παραχώρησης μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.
3.1.106 «Προσφορά» είναι η Προσφορά του Αναδόχου ττου προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 8.
3.1.107 «Πρόσθετοι Χώροι» είναι οι χώροι που τυχόν θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση κατασκευών σχετικών με τις Προσωρινές Κατασκευές, καθώς και για την εγκατάσταση λατομείων, δανειοθαλάμων, χώρων απόρριψης αχρήστων, αποθηκευτικών χώρων και χώρων εκσκαφών, σύμφωνα με το Άρθρο 12.2,1.
3.1.108 «Πρωτόκολλο Παραλαβής Νέων Τμημάτων Δημοσίου» είναι το πρωτόκολλο που υπογράφεται μεταξύ του Δημοσίου, του Παραχωρησιούχου και του Ανεξάρτητου Μηχανικού με το οποίο συντελείται η παράδοση των Νέων Τμημάτων Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο.
3.1.109 «Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - ΣΕΑ» είναι οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών υφιστάμενοι και προς ανάπτυξη, τους οποίους θα εκμεταλλεύεται ο Παραχωρησιούχος.
3.1.110 «Συμβαλλόμενα Μέρη» ή «Μέρη» είναι το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος και οι Αρχικοί Μέτοχοι του Παραχωρησιούχου που συμβάλλονται με την παρούσα και«Συμβαλλόμενος» ή «Μέρος» είναι οποιοσδήποτε από αυτούς.
3.1.111 «Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού» είναι η από 19-12-2006 σύμβαση που έχει καταρπστεί μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Ανεξάρτητου Μηχανικού και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 10.
3.1.112 «Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής» είναι η από 19-12-2006 σύμβαση που έχει καταρπστεί μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Κατασκευαστή, και η οποία προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 9.
3.1.113 «Σύμβαση Παραχώρησης» ή «Σύμβαση» είναι η παρούσα σύμβαση με τα Προσαρτήματα της.
3.1.114 «Συμβατικό Αντάλλαγμα» είναι το αντάλλαγμα που θα καταβάλει το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Σύμβαση, σύμφωναμε τα Αρθρα 4.1.1 και 4.1.2.
3.1.115 «Συμβατικός Εσωτερικός Δείκτης Αττοδοτικότητας της Δεσμευτικής Επένδυσης Παραχωρησιούχου (TRIIRRnapax)» είναι Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης ίση με δώδεκα στα εκατό (12%), με την επίτευξη της οποίας ενεργοποιείται ο μηχανισμός του Άρθρου 25.2 της παρούσας.
3.1.116 «Συμπληρωματικοί Χώροι» είναι οι χώροι που τυχόν θα απαιτηθούν, σύμφωνα με Μελέτη που θα εκπονήσει ο Παραχωρησιούχος, για τη διαμόρφωση σταθμώνδιοδίων.
3.1.117 «Τεχνικές Διαφορές» είναι οι όλες οι Διαφορές που αφορούν τεχνικά θέματα και, για όσες δεν ορίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ότι επιλύονται από τηνΕπιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Μερών ή και αυτεπάγγελτα ορίζονται ως τέτοιες από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών σύμφωνα με το Άρθρο 33.2.6 ή το Διαιτητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το Άρθρο 33.3.2.
3.1.118 «Τίμημα Μελετών - Κατασκευών» ή «Τ.Μ.Κ.» είναι το συνολικό Τίμημα Μελετών - Κατασκευών που προσδιορίζεται στην Προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 3.3 τηςΕΣΥ και ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο εβδομήντα ένα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες και τριακόσια οκτώ Ευρώ (€1.071.144.308).
3.1.119 «Τιμολόγιο Εργασιών» είναι τα Τιμολόγια Ενιαίων Εργασιών Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιίας (γ3), Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου που έχουν εγκριθείμε την υπ' Αριθμ. Πρωτ: Δ17Α/01/93/ΦΝ.437/1-10-2004 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Α' τριμήνου 2005), όπως τροποποιήθηκε με την Δ17α/04/15/ΦΝ 437/8-2-05Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 205 Β717-2-05), επί των οποίων εφαρμόζεται τεκμαρτή ενιαία έκπτωση δώδεκα στα εκατό (12%).
3.1.120 «Τοπικά Έργα» ή «TE» είναι τμήματα ή στοιχεία του Έργου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Άρθρο 4.3.3, που μελετώνται, χρηματοδοτούνται και κατασκευάζονταιαπό τον Παραχωρησιούχο αλλά δεν παραχωρούνται σε αυτόν προς λειτουργία και εκμετάλλευση και.
3.1.121 «Τράπεζα Τύπου Β» είναι τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πρώτης τάξης με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για μακροπρόθεσμες ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις ΒΒΒ+ (ή καλύτερη) από την Standard & Poor's Corporation ή Baal (ή καλύτερη) από την Moody's Investors Services, Inc. ή ΒΒΒ+ (ή καλύτερη) από την FitchRatings.
3.1.122 «Τράπεζα Τύπου Γ» είναι τράπεζα πρώτης τάξης ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας για μακροπρόθεσμες ανασφάλιστες χρηματοδοτήσεις ΒΒΒ- (ή καλύτερη) από την Standard & Poor's Corporation ή Baa3 (ή καλύτερη) από την Moody's Investors Services, Inc. ή ΒΒΒ- (ή καλύτερη) από την FitchRatings.
3.1.123 «Υπηρεσία» είναι η εκάστοτε υπηρεσία του ΥΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε. η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Έργου.
3.1.124 «Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης» είναι οι τοπικές υπηρεσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές ή υπηρεσίες που αποτελούνται από προσωπικό του Παραχωρησιούχου ή τωνυπεργολάβων τους, οι οποίες παρεμβαίνουν σε περίπτωση ατυχήματος και στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι Αστυνομικές Αρχές, Πυροσβεστική Υπηρεσία, και το ΕΚΑΒ.
3.1.125 «Υπουργείο» είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
3.1.126 «Υπουργός» είναι ο εκάστοτε Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
3.1.127 «Υποχρεώσεις Έναντι των Δανειστών» είναι το εκάστοτε άθροισμα:
(ι) οποιουδήποτε κεφαλαίου, τόκου (εκτός τόκου υπερημερίας στην περίπτωση Καταγγελίας της Σύμβασης λόγω Γεγονότος Αθέτησης Παραχωρησιούχου), τραπεζικών αμοιβώνκαι ευλόγων εξόδων/δαπανών, εφόσον έχουν νομίμως προκύψει και οφείλονται ή εκκρεμούν προς τους Δανειστές από τον Παραχωρησιούχο βάσει ή συνεπεία τωνΚαθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας, και
(ii) όλων των ποσών τα οποία οφείλονται από τον Παραχωρησιούχσ στους Δανειστές λόγω πρόωρης καταγγελίας οποιωνδήποτε συμφωνιών
αντιστάθμισης μελλοντικών κινδύνων επιτοκίων (περιλαμβανομένων και των εξόδων δανειακών προεξοφλήσεων και των προμηθειών αδρανείας οι οποίες θα πρέπει ναπληρωθούν συνεπεία των προαναφερομένων, εφόσον όμως αυτά τα έξοδα και προμήθειες έχουν βεβαιωθεί από την Πληρεξούσια Τράπεζα ως ληξιπρόθεσμα και ως πληρωτέα)τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί και εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο ως Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, υπό τον όρο ότι ο Παραχωρησιούχος και οι Δανειστές θα έχουν περιορίσει τα ποσά αυτά στο ελάχιστο δυνατό.
αφαιρουμένου του αθροίσματος:
(iii) κάθε ποσού (εφόσον υπάρχει) πληρωτέου από τους Δανειστές στον Παραχωρησιούχο λόγω πρόωρης καταγγελίας οποιουδήποτε
συμφωνητικού αντιστάθμισης μελλοντικών κινδύνων επιτοκίων το οποίο έχει εγκριθεί εγγράφως από το Δημόσιο ως Καθορισμένη Δανειακή Σύμβαση,
(iv) κάθε ποσού το οποίο είναι πιστωμένο από ή για λογαριασμό του Παραχωρησιούχου σε οποιονδήποτε λογαριασμό αποθεματικού εξυπηρέτησης δανείων προς εξασφάλιση υποχρεώσεων προς τους Δανειστές οι οποίες πηγάζουν από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, και
(ν) κάθε ποσού που δεν περιλαμβάνεται στα υπό (iii) και (ίν) ανωτέρω σε μετρητά ή ισοδύναμο μετρητών ή άλλα ποσά (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων των οποίωντελικοί δικαιούχοι είναι οι Δανειστές) αλλά ρητά εξαιρουμένων των τυχόν εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί στους Δανειστές από άλλο Δανειστή ή τρίτο με εξαίρεση τους Μετόχους ή τις θυγατρικές τους εταιρείες, που οι Δανειστές έχουν στη διάθεση τους (είτε σε οποιονδήποτε λογαριασμό αποθεματικών είτε αλλιώς) και οποιαδήποτε ασφαλίσματα που καταβλήθηκαν ή τα οποία έχουν δεσμευθεί να καταβληθούν στον Παραχωρησιούχο και τα οποία εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις των Δανειστών και είναι στη διάθεση τους και δεν έχουν δεσμευθεί για άλλη χρήση ή πληρωμή τρίτου προσώπου.
3.1.128 «Υφιστάμενα Τμήματα» είναι τα τμήματα του ΕΠ τα οποία ορίζονται στο Αρθρο 4.2.3 (α) της παρούσας και τα οποία έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα, τα οποία θα παραδοθούν στον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Αρθρο 12.1.2 της παρούσας. Στα Υφιστάμενα Τμήματα συμπεριλαμβάνονται οι υφιστάμενοι σταθμοί διοδίων και οι εν λειτουργία Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.
3.1.129 «Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου» είναι το μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος που καταβάλλεται από το Δημόσιο στον Παραχωρησιούχο υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου (capital grant) ως οικονομική συμβολή του Δημοσίου στη δαπάνη κατασκευής του Έργου, το ύψος του οποίου καθώς και ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα καταβολών της, ορίζονται και συμφωνούνται με το Άρθρο 7.2.
3.1.130 «Χρηματοοικονομικό Μοντέλο» είναι το έγγραφο που προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 5 και του οποίου οι τυχόν τροποποιήσεις ως προς τη μορφή ή δομή γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 37.3.1 (i) της παρούσας
3.1.131 «Χρήστης» είναι ο χρήστης του Έργου Παραχώρησης.
3.1.132 «Χρονοδιάγραμμα Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης» είναι τα ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρθρο 7.1.4
3.1.133 «Χρονοδιάγραμμα Καταβολής Χρηματοδοτικής Συμβολής» είναι τα ποσά και οι ημερομηνίες καταβολής της Χρηματοδοτικής Συμβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7.2.3.
3.1.134 «Χώρος Εκτέλεσης του Έργου» είναι οι χώροι που προσδιορίζονται στο Άρθρο 12.
3.2 Ερμηνεία
3.2.1 Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ενιαίο σύνολο ερμηνευόμενο σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών, προς ικανοποίηση του δημοσίουσυμφέροντος και της συνέχειας της παραχωρούμενης δημόσιας υπηρεσίας.
3.2.2 Τυχόν ακυρότητα μέρους δεν συνεπάγεται ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης, το οποίο παραμένει ισχυρό και δεσμευτικό για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
3.2.3 Στην παρούσα Σύμβαση, εφ' όσον δεν συνάγεται διαφορετικό νόημα από τα συμφραζόμενα:
(ΐ) αναφορές σε νόμο ή σε διάταξη νόμου θα ερμηνεύονται, σε κάθε δεδομένη στιγμή, ως περιλαμβάνουσες και αναφορά σε κάθε τροποποίηση, παράταση ή επαναφορά σε ισχύη οποία θα ισχύει κατά τη στιγμή εκείνη,
(ii) αναφορές στον ενικό θα περιλαμβάνουν και τις αναφορές στον πληθυντικό και αντιστρόφως,
(iii) οι επικεφαλίδες θα αγνοούνται κατά την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης,
(iv) αναφορές σε σύμβαση, πράξη, νομικό έγγραφο, άδεια, κώδικα ή άλλο έγγραφο
• (περιλαμβανομένης της παρούσας Σύμβασης) ή σε μια διάταξη που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε από αυτά θα ερμηνεύονται στη δεδομένη στιγμή σαν αναφορά σε αυτάόπως πιθανόν θα έχουν τότε τροποποιηθεί, παραλλαχθεί συμπληρωθεί, ανασταλεί ή ανανεωθεί,
(ν) αναφορές στους Συμβαλλομένους θα περιλαμβάνουν και τους διαδόχους και τους εκδοχείς των,
(vi) αναφορές στο Ελληνικό Δημόσιο θα περιλαμβάνουν και την Υπηρεσία.
3.3 Προσαρτήματα - Σειρά Ισχύος
3.3.1 Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης, όπως υπογράφεται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αποτελεί το μόνο σε ισχύ κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο και θα υποβληθεί από το Δημόσιο κατά τα συμφωνούμενα με το Άρθρο 5.1.1 της παρούσας, στη Βουλή των Ελλήνων, για να κυρωθεί με νόμο στο σύνολο του, πλην των Προσαρτημάτων του.
3.3.2 Τα κατωτέρω έγγραφα προσαρτώνται αναπόσπαστα στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν Προσαρτήματα της:
1. Υποδείγματα Συμβατικών Εγγράφων
(i) Τμήμα 1 - Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής
Καλής Εκτέλεσης Μελετών Κατασκευών,
(ii) Τμήμα 2 - Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής
Δεσμευτικής Επένδυσης,
(iii)) Τμήμα 3 - Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας και Συντήρησης,
(ίν) Τμήμα 4 - Επιβεβαίωση Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης.
2. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.),
3. Ο Κανονισμός Μελετών και Ερευνών (Κ.Μ.Ε.),
4. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ),
5. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο,
6. Τα Χρονοδιαγράμματα Προσφοράς του Έργου και, μετά την κατάρτιση τους από τον Παραχωρησιούχο, το Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής του Έργου τα Εγχειρίδια Επιθεώρησης και Συντήρησης του Έργου Παραχώρησης (μετά την κατάρτιση και έγκριση τους),
7. Οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Ασφάλισης,
8. Η Προσφορά,
9.Η μεταξύ Παραχωρησιούχου και Κατασκευαστή Σύμβαση Μελέτης - Κατασκευής,
10. Η σύμβαση του Ανεξάρτητου Μηχανικού,
11. Το Καταστατικό του Παραχωρησιούχου,
12. Νομιμοποιητικά Έγγραφα.
3.3.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας των Προσαρτημάτων με τη Σύμβαση Παραχώρησης, υπερισχύει η παρούσα Σύμβαση.
3.3.4 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των Προσαρτημάτων, η σειρά ισχύος τους καθορίζεται από τη σειρά που αναφέρονται ανωτέρω.
4. Συμβατικό Αντικείμενο - Ανταγωνισμός
4.1 Με την παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης, το Δημόσιο αναθέτει στον Παραχωρησιούχο το Έργο «Μελέτη - Κατασκευή -Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Συντήρηση καιΕκμετάλλευση των Αυτοκινητόδρομων Ιονία Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕΣχηματάρι - Χαλκίδα» έναντι του Συμβατικού Ανταλλάγματος που συνίσταται στο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του Έργου Παραχώρησης, σε συνδυασμό με καταβολήάλλων ανταλλαγμάτων και συγκεκριμένα:
4.1.1 Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου
Το Δικαίωμα Εκμετάλλευσης του Έργου συνίσταται στην παραχώρηση εκ μέρους του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσαςΣύμβασης:
(ί) του δικαιώματος επιβολής και είσπραξης για ίδιο λογαριασμό, Διοδίων Τελών από τους Χρήστες του Έργου Παραχώρησης, και
(ίί) του δικαιώματος εμπορικής εκμετάλλευσης των υπαρχόντων και προς κατασκευή Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και των κάθε είδους χρήσεων που επιτρέπεται ναγίνουν στο Έργο Παραχώρησης και οι οποίες αποβλέπουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των Χρηστών.
4.1.2 Άλλα Ανταλλάγματα
Επί πλέον του Δικαιώματος Εκμετάλλευσης του Έργου, το Δημόσιο αναλαμβάνει με την παρούσα να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο τη Χρηματοδοτική Συμβολή όπως αυτή προσδιορίζεται κατά ποσό και τρόπο καταβολής στο Άρθρο 7.2.
4.t3* Χαρακτηρισμός Έργου
Το Έργο έχει ενταχθεί στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο - TEN (Απόφαση No. 1692/96/EC). Χαρακτηρίζεται αυτοκινητόδρομος κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπωςισχύει, και εντάσσεται στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο για την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, περιλαμβανομένων και των τμημάτων των παραπλεύρων οδών (SR) πουθα κατασκευασθούν για την ενιαία λειτουργική αποκατάσταση του.
4.2 Αντικείμενο του Έργου
4.2.1 Το Έργο για το οποίο αναλαμβάνει ο Παραχωρησιούχος την υποχρέωση να μελετήσει, χρηματοδοτήσει, κατασκευάσει, λειτουργήσει και συντηρήσει είναι:
(ί) Ο αυτοκινητόδρομος «Ιονία Οδός» μήκους περίπου 196 χλμ. από το Αντίρριο έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Εγνατία.
(ii) ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ μήκους περίπου 172,5 χλμ. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης έως τη Σκάρφεια (θέση άνω διάβασης ΣΓΎΤ).
(iii) Ο συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι -Χαλκίδα (11 χλμ.), που περιλαμβάνουν τόσο Υφιστάμενα Τμήματα όσο και Νέα Τμήματα Παραχωρησιούχου και Δημοσίου όπωςαυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Προσάρτημα 2 της Παρούσας και συνοπτικά αναφέρονται κατωτέρω.
4.2.2 Αυτοκινητόδρομος Ιονία Οδός:
Ο Αυτοκινητόδρομος Ιονία Οδός περιλαμβάνει:
(a.) Νέα Τυήυατα Παοαγωρησιουγου (ΕΠ και TE):
(i) Αντίρριο - Νότιο άκρο Παράκαμψη Αγρινίου (42,9 χλμ.).
(ii) Ολοκλήρωση έργων τμήματος της Παράκαμψης Αγρινίου (13 χλμ.),
(iiί) Βόρειο Άκρο Παράκαμψης Αγρινίου - Νότιο άκρο Παράκαμψης Άρτας (53,0 χλμ.), και
(ίν) Βόρειο άκρο Παράκαμψης Άρτας - Ιωάννινα (Εγνατία Οδός) (50,0 χλμ.)
(b) Νέα Τμήματα Δηυοσίου (ΕΠ):
(ι) Παράκαμψη Αγρινίου (20,7 χλμ.), και (ϋ) Παράκαμψη Άρτας (6,15 χλμ.),
(c) Υφιστάμενα Τμήματα (ΕΠ): Παράκαμψη Άρτας (10,5 χλμ.),